Informace k zahájení školního roku 23/24

Základní informace k zahájení nového školního roku

• Slavnostní zahájení školního roku 2023/24 proběhne v 10:00 hod. v sále ZUŠ (především pro nově nastupující žáky)
• Budova školy bude v pondělí 4.9. přístupná od 9:00 hod. (možná domluva rozvrhu)
• Výuka individuálních předmětů bude zahájena od úterý 5.9. dle domluveného rozvrhu
• Skupinová výuka (nauky, soubory, TO, VO, LDO) bude zahájená dle rozvrhu od pondělí 11.9.
• Vítací koncert pro nově nastupující žáky bude18.10.2023 od 17:30 hod. v sále ZUŠ
• Na hudební nauky si žáci zakoupí pracovní sešit u vyučujícího, peníze budeme vybírat od 11.9.: PHV – 65 Kč, 1. – 3. roč – 70 Kč, 4. a 5.roč. – 90 Kč
• jakékoli problémy řešte s ředitelkou P.Vorlíčkovou nebo zástupkyní Z.Novotnou
• žákovská knížka bude v papírové i elektronické podobě (přístupové údaje již byly rozeslány), papírovou žákovskou knížku vyplní a podepíšou zákonní zástupci žáka
• prosím oznamovat veškeré změny – adresa, zdravotní stav, kontakty….
• školní řád (ŠŘ)– přístupný ve vestibulu školy a na webových stránkách školy, žáci budou seznámeni na první hodině, rodiče své seznámeni se ŠŘ podepíši v žákovské knížce (prosíme o jeho dodržování)
• prosíme, aby se žáci přezouvali na určených místech (je v ŠŘ)
• prosíme, pokud žák kvůli nemoci nedochází do školy, neposílejte je nemocné na výuku do ZUŠ (je v ŠŘ)
• žák u hlavního vchodu bude zvonit přímo do třídy učitele (číslo se dozví při domluvě rozvrhu, také seznam visí u vchodu) (je v ŠŘ)
• omlouvánížáka (je v ŠŘ) – přes elektronickou žákovskou knížku, přímo na email učitele, telefonní číslo, oficiální email školy
• prosíme o dodržování příchodu a odchodu ze školy – viz. ŠŘ: 3. Vstup a pohyb po škole a v areálu školy:
a) Žáci přichází do školy 10 minut před začátkem vyučování. Žák zazvoní na vyučujícího, vstoupí do
budovy, a tím přebírá za žáka odpovědnost škola. Očistí si boty, přezují se v šatně nebo jiném
obvyklém místě. V šatnách se nezdržují déle, než je nezbytně nutné k odložení a vyzvednutí
šatstva a obuvi. Bezprostředně po skončení výuky žáci opouští budovu školy.
b) Žáci mají zákaz vnášet do školy předměty, které by mohly ohrozit bezpečnost a zdraví svoje a
jiných osob.
c) Rodiče žáků čekají na žáky na určeném místě – u vchodu do budovy školy. Pobyt na chodbách
z hygienických a bezpečnostních důvodů jim není povolen,
d) vstup cizích osob do budov školy je možný jen v doprovodu učitelů školy nebo
technickohospodářských pracovníků školy,
e) do školní budovy není dovoleno ukládat kola,
f) zákaz vjíždění s kočárky do budovy školy
g) o přestávkách se chovají žáci ve třídách a na chodbách ukázněně (neběhají, nestrkají se, nebijí se,
nekřičí…)

JSME ŠKOLA, NE KROUŽEK – musíme plnit výstupy školního
vzdělávacího plánu

Učitelé, kteří nebudou přítomní při zahájení školního roku, budou rozvrh domlouvat následovně:
Urbánek – čtvrtek 7.9. od 13 do 16 hod.
Szabó – pátek 8.9. od 12 do 15 hod.
Vrána – středa 6.9. od 13 do 16 hod.
Doležal – úterý 5.9. od 14 do 17 hod.
Novák – úterý 5.9. od 13 do 17 hod.
Ryklová – úterý 5.9. od 13 do 17 hod.
Hoskovcová – pátek 8.9. od 12 do 15 hod.
Nehyba – pondělí 4.9. od 12 do 15hod.