Historie školy se začala psát v roce 1973. V té době byla LŠU Pečky pobočkou LŠU Nymburk. Prvním vedoucím pobočky byl učitel František Pavlát, který, přestože byl na pobočce sám, vyučoval hře na akordeon, klarinet, klavír, hudební nauku a přípravnou hudební výchovu.

Od samého počátku výuka probíhala v Domě mládeže, kde se učila i jedna třída zvláštní školy. Do té doby probíhalo vyučování v ZŠ a u jednotlivých kapelníků.

Se vznikem samostatné školy (ZUŠ Pečky) byla ustanovena pobočka v Sadské, ale v roce 1993 byla převedena pod ZUŠ B. M. Černohorského v Nymburce.

Základní umělecká škola, Pečky, Barákova 700 se stala samostatnou školou v září roku 1990.

Ředitelkou školy se stala paní Marie Čerychová, učitelka hry na akordeon.

Od 1.2.1992 škola přešla na samostatné financování.

Škola se rychle zapojila do veřejného života v Pečkách, žáci pravidelně navštěvovali místní Klub důchodců, Klub důchodců v Nymburce, pořádali se výchovné koncerty pro ZŠ Pečky a ZŠ Nymburk, spolupracovala s MŠ Pečky, Třebestovice, Sadská.

Základní umělecká škola v 21. století

Od 1.7.2001 je škola příspěvkovou organizací s právní subjektivitou. Studium se člení na čtyři obory – hudební, výtvarný, taneční a literárně dramatický. Výuka v jednotlivých oborech se organizuje formou individuálního a skupinového vyučování.

ZUŠ organizuje vystoupení žáků na třídních večerech, veřejných žákovských koncertech, výchovných koncertech pro MŠ a I. stupni ZŠ, výstavách VO, vystoupeních LDO a TO, prezentuje uměleckou kvalitu pedagogického sboru na koncertě učitelů, spolupracuje se školskými institucemi a organizacemi města, pořádá a zúčastňuje se soutěží vyhlášených MŠMT ČR i dalšími subjekty. V hospodářské oblasti účelně využívá přidělené finanční prostředky, využívá různé granty, soustavně pečuje o nástrojové, technické a materiálové vybavení školy.

Ředitelka Marie Čerychová se společně se starostou města Pečky několik let snažila získat peníze na opravu školy. Bylo sepsáno několik projektů, ale ani jeden nebyl úspěšný. V roce 2008 Městský úřad Pečky společně s Podlipanskem (projektová dokumentace) podal žádost o dotaci ve výši cca 25 mil. Kč. Projekt byl schválen, upravena výše dotace a již se mohlo přikročit k adaptaci celého objektu ZUŠ. Rekonstrukce elektrorozvodů, vytápění budovy, vody a odpadů. Práce započaly v polovině června 2009, budova se celá vyklidila. Od září 2009 byla výuka zahájena v budově ZŠ Pečky – hudební obor, výtvarný obor a literárně dramatický obor. Velké poděkování patří řediteli školy Mgr. Ing. Luboši Zajícovi. Nebylo jednoduché skloubit provoz obou škol. Taneční obor se vyučoval v Kulturním době v Pečkách. Dne 1.dubna 2010 byla slavnostně přestřižena páska a zahájen provoz nejen v opravené budově, ale i v nové přístavbě (celkem 45 nových učeben a malý sál).

Součástí projektu bylo i vybavení budovy nábytkem a hudebními nástroji – klavír, flétny, klávesy, bicí nástroje, kytara + combo, pozoun, trubka saxofony a atd. Nově byla vybudována učebna s 5 počítači pro výtvarný obor (počítačová grafika), zakoupen fotoaparát, kamera a další pomůcky pro VO.

Tímto projektem se zlepšily podmínky nejen pro žáky, ale i učitele. V současné době je kapacita školy naplněna (t.j. plný stav počtu žáků) na 370 žáků ve všech oborech – hudební obor, taneční obor, výtvarný obor, literárně dramatický obor.

Celý projekt ROP na rekonstrukci, přestavbu a dovybavení budovy ZUŠ Pečky v celkové výši cca 21 mil.Kč byl úspěšně zahájen 1.8.2008 a ukončen 26.3.2010.

Od 1.července 2010 se stává ředitelkou ZUŠ Pečky paní Petra Vorlíčková.

Od 1.září 2015 probíhá výuka tanečního oboru v pronajatých učebnách v Vzdělávacím centru Pečky (odloučené pracoviště).

Od 1.9.2022 došlo ke změně zřizovatele školy. Zřizovatelem se stalo Město Pečky.

Český systém základních uměleckých škol je v celosvětovém měřítku naprosto unikátní a je proto častým předmětem obdivu zahraničních expertů.

 

 

Základní umělecká škola je škola – nikoliv zájmové vzdělávání.

 

Vyučování v ZUŠ se řídí Školským vzdělávacím programem a závaznými učebními plány a osnovami Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.