Individuální hudební nauka – 1.pololetí

Individuální hudební nauka – 1.pololetí

 1. ročník: (M.Vozar: Pracovní sešit pro 1.ročník, str. 1-25)
 • zvuk a tón
 • notová osnova a houslový klíč
 • stupnice C-dur, notace c1 – c2, c2 – c3, g – h
 • hodnoty not a pomlk
 • orientace v taktech 2/4, ¾
 • znalost základních smyčcových a žesťových nástrojů
 • hudební názvosloví:
 • piano, mezzoforte, forte
 • crescendo, decrescendo
 • ritardando
 • akord

 

2.ročník: (M.Vozar: Pracovní sešit pro 2.ročník, str. 1 – 40)

 • znalost hodnot not, pomlk, tečka za notou
 • noty s posuvkami (křížek, béčko, odrážka)
 • orientace v notopise v basovém klíči
 • stupnice C, G, D, A, E dur, znalost předznamenání
 • notace g – g3
 • smyčcové a žesťové nástroje
 • takty – 3/4, 2/4, C = 4/4
 • kvintakord
 • názvosloví:
 • dynamika: p. mf, f, pp, ff
 • tempo: adagio, moderato, allegro
 • ritardando, accelerando
 • triola, ligatura

 

3.ročník: (M.Vozar: Pracovní sešit pro 3.roč.)

 • znalost a psaní not v houslovém klíči v jednočárkované, dvoučárkované, tříčárkované a malé oktávě str.3
 • počítání taktů jednoduchých: dvoučtvrťový, tříčtvrťový + vytleskat rytmus
 • počítání taktů složených: čtyřčtvrťový, šestiosminový + vytleskat rytmus 8-9
 • půltóny v durové stupnici, harmonické funkce – tónika, subdominanta, dominanta-jak se značí, které stupně ve stupnici to jsou + zápis do stupnice 14
  • KVINTAKORD – které stupně ve stupnici ho tvoří 14 + jeho obraty a jejich označení str. 19 + zápis kvintakordu a jeho obratů do notové osnovy (str.19)
  • PŘEDZNAMENÁNÍ: křížky, béčka, umět vyjmenovat a zapsat do notové osnovy 15
  • DUR stupnice do 4 křížků: znalost a zápis stupnic do notové osnovy, včetně vyznačení půltónů, harmonických funkcí ( tónika, subdominanta, dominanta ) a předznamenání + kvintakord dur a jeho obraty, zápis do notové osnovy 16-17 (19)
  • INTERVALY: vysvětlení pojmu, znát které jsou čisté a které velké 26-27
  • TŘÍČTVRŤOVÝ TAKT: na kolik dob počítáme + umět vytleskat 30-31
  • MOLL stupnice do 4 křížků: znalost a zápis všech mollových stupnic ( přirozená, harmonická, melodická ) včetně předznamenání a znalosti zvýšených stupňů v jednotlivých stupnicích a jejich vyznačení ve stupnici, dále… na kterém stupni tvoříme mollové stupnice 34-40 + zápis do notové osnovy kvintakord moll str. 41 a jeho obraty ( pzn. tvoření obratů moll kvintakordu je stejné jako u durového viz. výše str.19 )
  • HUDEBNÍ POJMY: str.6
  • HUDEBNÍ NÁZVOSLOVÍ:20
  • HUDEBNÍ NÁSTROJE: umět zařadit 22-23, 32-33, 42-43

cvičení v pracovním sešitě na straně 13 doplnit v rámci hudebních nástrojů

( pzn. pro toto cvičení je možné použít i jiný zdroj literatury )

 

4.ročník: (M.Vozar: Pracovní sešit pro 4.ročník)

 • znalost a psaní not v houslovém klíči v jednočárkované, dvoučárkované, tříčárkované a malé oktávě 2
 • POSUVKY: křížek, béčko, dvojitý křížek, dvojité béčko – co dělají s notou + správný zápis k notám str.3
 • DUR stupnice do 7 křížků: znát je, zápis stupnic do notové osnovy včetně předznamenání, vyznačení půltónů a hlavních stupňů ve stupnici + zápis durového kvintakordu a jeho obratů, včetně označení jednotlivých obratů 5-9
 • DUR stupnice do 7 béček: znát je, zápis stupnic do notové osnovy včetně předznamenání, vyznačení půltónů a hlavních stupňů ve stupnici + zápis durového kvintakordu a jeho obratů, včetně označení jednotlivých obratů 23-27
 • ENHARMONICKÉ TÓNY x ENHARMONICKÁ ZÁMĚNA: vysvětlení pojmů + uveď příklad ( zápis do notové osnovy ) 22
 • OZNAČENÍ TEMPA12
 • HUDEBNÍ NÁSTROJE: umět zařadit hudební nástroj 14
 • HUDEBNÍ POJMY: str.30
 • KOMORNÍ SOUBORY: jaké komorní soubory znáš 34
 • SKLADATELÉ: uveď alespoň dva skladatele + uveď ke každému jedno, nebo dvě díla 13,18,31,37

 

 

5.ročník: (M.Vozar: Pracovní sešit pro 5.ročník)

 • POSUVKY: křížek, béčko, dvojitý křížek, dvojité béčko – co dělají s notou + správný zápis k notám 2
 • ENHARMONICKÉ TÓNY: vysvětlení pojmu + uvést příklad ( zápis do notové osnovy ) 4
 • INTERVALY: vysvětlit, jak je tvoříme, znát které jsou čisté, které velké a které malé, vysvětlit, jak malé intervaly vznikají, jak značíme jednotlivé intervaly + zápis do notové osnovy 5
 • DUR stupnice do 7 křížků a 7 béček: znát je, umět vyjmenovat jejich předznamenání, zápis stupnic do notové osnovy včetně předznamenání a vyznačení půltónů + znalost a zápis do notové osnovy durového kvintakordu včetně jeho obratů a jak jednotlivé obraty značíme 10-12
 • MOLL stupnice do 7 křížků a 7 béček: znát je, umět vyjmenovat jejich předznamenání, zápis a znalost všech tří typů mollových stupnic ( přirozená, harmonická, melodická ) do notové osnovy, včetně vyznačení půltónů u jednotlivých stupnic, správný zápis zvýšených tónů u jednotlivých stupnic, správně zapsat předznamenání stupnic + znalost a zápis do notové osnovy mollového kvintakordu a jeho obratů, jak jednotlivé obraty značíme 16-21
 • STUPNICE STEJNOJMENNÉ x PARALELNÍ: vysvětlit jaký je mezi nimi rozdíl + uvést příklady 26 ( pzn. přehledy stupnic durových a mollových jak s křížky, tak s béčky na stránkách viz. výše uvedené stupnice dur a moll )
 • DOMINANTNÍ SEPTAKORD: vysvětlení pojmu ( kde tvoříme septakord ), jaký interval tvoří spodní a vrchní tón septakordu + uvést příklad, zápis do notové osnovy 28 (pzn. pouze dominantní septakord str.28/cv.22 obraty septakordu cv. 23 NE! )
 • HUDEBNÍ NÁZVOSLOVÍ:31
 • NÁSTROJE STRUNNÉ, DECHOVÉ, BICÍ: správné zařazení do skupin ( dechové dřevěné, dechové žesťové atd.) 32-35
 • UVEĎ alespoň 2 představitele z období Baroka a období Klasicismu u každého vyjmenuj alespoň 2 díla str.38-42